Stadgar

Home » Stadgar

1.6.2023

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §
Försäkringskassans namn är WaasaWärtsiläs sjukkassa, på finska Waasa Wärtsilän sairauskassa. Kassans hemort är Vasa.

2 §
Kassans syfte är att bevilja förmåner enligt sjukförsäkringslagen och tilläggsförmåner enligt dessa stadgar. Kassan fungerar som en arbetsplatskassa som avses i sjukförsäkringslagen (1224/2004). Utöver dessa stadgar tillämpas även lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021) och lagen om försäkringskassor (948/2021) på kassans verksamhet. Finansinspektionen ansvarar för den allmänna övervakningen av kassans verksamhet. Kassans verksamhet enligt sjukförsäkringslagen övervakas av Folkpensionsanstalten.


3 §
Kassan ska ha minst 300 försäkrade.

VERKSAMHETSOMRÅDE OCH FÖRSÄKRINGSFÖRHÅLLANDE

4 §
Kassans verksamhetsområde utgörs av:

1) Wärtsilä Development & Financial Services Oy, Wärtsilä Finland Oy, Wärtsilä Oyj Abp, Wärtsilä Projects Oy, Wärtsilä Solutions Oy, Wärtsilä Technology Oy Ab, samt de personer som var medlemmar i denna sjukkassa den 30.9.2021, och överfördes som gamla arbetstagare från Wärtsilä till Citec Oy Ab från och med den 1.10.2021.
2) Personer som är anställda i företaget Fortaco Oy, inom verksamhetsställena i Korsholm.
3) Personer som är anställda i företaget DHL Supply Chain, inom Wärtsilä Finland Oy:s verksamhetsställen i Vasa.
4) De personer som var medlemmar i denna sjukkassa den 31.1.2014 och vars arbetsgivare är KPA Unicon Group Oy.
5) De personer vars arbetsgivare är Kilkanen Oy.
6) Personer som är anställda i företagen Prohoc Proactor Oy och Prohoc Works Oy, inom punkt 1) företagsområden i Finland
7) Personer som är anställda i företagen Transval Vaasa Oy, Transval Solutions Oy och Transval Works Oy, inom punkt 1) företagsområden i Finland
8) Personer som är anställda av denna sjukkassa.

De företag som nämns i punkterna 1–7 ovan kallas i dessa stadgar för arbetsgivare. En förutsättning för att höra till kassans verksamhetsområde är att personen får sin huvudsakliga utkomst från arbetsgivaren eller sjukkassan.
Till verksamhetsområdet hör även personer som avgått med pension från arbetsgivarens tjänst efter den 1.1.2008, och som före sin pensionering varit försäkrade i denna kassa utan avbrott i minst 15 år.

Försäkringsförhållandet i kassan ska sökas senast sex månader efter att anställningsförhållandet har inletts.

En person som avgått med pension från arbetsgivarens tjänst och som har varit försäkrad i kassan under den tid som krävs men vars försäkringsförhållande i kassan har upphört före pensioneringen, kan gå med i kassan igen som tilläggsförmånsförsäkrad efter pensioneringen. I detta fall får den försäkrade räkna till godo sitt tidigare försäkringsförhållande vid tillämpningen av dessa stadgar.

En person som går i pension ska meddela kassan om att försäkringsförhållandet fortsätter inom en månad efter att personen i fråga har fått besked om pensionsbeslutet. Inom samma tidsfrist ska personen ansöka om ett nytt försäkringsförhållande.

Kassans styrelse bekräftar att villkoren för försäkringsförhållandet är uppfyllda och beslutar om försäkringsförhållandets inledande. Försäkringsförhållandet börjar i början av den kalendermånad som följer efter styrelsens beslut. För en pensionär börjar det försäkringsförhållande som avses i 5 mom. i början av månaden efter den kalendermånad under vilken förutsättningarna för försäkringsförhållandet har fastställts.

En i kassan försäkrad person som deltar i arbetsprövning som betalas av försäkringsbolaget får, medan anställningsförhållandet är i kraft, förbli försäkrad under arbetsprövningen genom att betala sin medlemsavgift själv.

Kassans styrelse kan med ett särskilt beslut som meddelas för en viss tid möjliggöra ett försäkringsförhållande även för de personer som är anställda av arbetsgivaren som inte tidigare har anslutit sig till kassan som försäkrade.

I början av försäkringsförhållandet får den försäkrade kassans stadgar till sin e-postadress. De försäkrade informeras om föreskrifter och ändringar på försäkringskassans webbplats.

UTTRÄDE OCH UTESLUTNING UR KASSAN
5 §
En försäkrad utträder ur kassan när han eller hon inte längre hör till dess verksamhetsområde eller efter att ha meddelat kassan skriftligen om utträdet. En försäkrad som är pensionerad utträder ur kassan efter att ha meddelat kassan skriftligen om utträdet. En försäkrad som är pensionerad anses ha utträtt ur kassan om han eller hon under en period av tre månader har försummat att betala försäkringsavgifterna. Utträdet anses ha skett vid utgången av den månad under vilken meddelandet gjordes eller under vilken betalningsförsummelsen konstaterats.

En pensionär som utträtt ur kassan under pensioneringen har inte rätt att ansluta sig som försäkrad i kassan igen. En försäkrad kan inte uteslutas ur kassan. En person som har utträtt ur kassan utan att arbetsförhållandet har upphört har inte rätt att ansluta sig som försäkrad i kassan igen.

6 §
En försäkrad som utträder ur kassan har ingen rätt till kassans medel.

FÖRSÄKRINGSAVGIFTER
7 §
Kassans försäkringsavgift för en person som är försäkrad i kassan och anställd utgör 1,4 procent av den lön som den försäkrade får av arbetsgivaren och som är underställd lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), dock högst 62,50 euro i månaden för tjänstemän och 28,80 euro per löneperiod för anställda.

En försäkringsavgift på 42,50 euro per månad tas ut av en försäkrad som är pensionerad. Av en person som samtidigt får både lön och pension debiteras en försäkringsavgift för både lönen och pensionen och på honom eller henne tillämpas de bestämmelser som gäller en anställd person enligt dessa stadgar för den tid han eller hon varit i arbete och för pensionstiden tas en försäkringsavgift på 21,25 euro i månaden ut. För den tid av oavlönad ledighet som avses i 18 § dras ingen försäkringsavgift från pensionen.

Kassans styrelse kan på ansökan befria den försäkrade från skyldigheten att betala försäkringsavgiften under en längre vistelse utomlands. Under den betalningsfria tiden har den försäkrade inte rätt till de förmåner som nämns i 13 § i dessa stadgar.

8 §
Arbetsgivaren innehåller försäkringsavgiften från den försäkrades lön i samband med löneutbetalningen. Redovisning av försäkringsavgiften till kassan sker minst en gång i månaden.
En försäkrad som får pension ska förse kassan med de uppgifter som behövs för att fastställa försäkringsavgiften och betala försäkringsavgiften på det sätt som styrelsen bestämmer.

9 §
Om kassans ekonomiska situation kräver det, kan kassans styrelse sänka eller höja de avgifter som nämns i 7 § med högst 25 procent. En ändring av avgifterna som varar i mer än sex månader kräver en ändring i stadgarna.

VERKSAMHET ENLIGT SJUKFÖRSÄKRINGSLAGEN

10 §
Enligt bestämmelserna i sjukförsäkringslagen och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den har den försäkrade rätt att få:
1) ersättning för nödvändiga kostnader för behandling av sjukdom;
2) dagpenning för arbetsoförmåga på grund av sjukdom;
3) ersättning för nödvändiga kostnader som orsakats av graviditet eller förlossning;
4 a) moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt särskild moderskapspenning;
   b) graviditetspenning, särskild graviditetspenning, föräldrapenning
5) dagpenning som avses i 18 § i lagen om användning av mänskliga organ och vävnader för medicinska ändamål (101/2001).

11 §
Förmånerna enligt sjukförsäkringslagen, deras omfattning och begränsningar, försäkringens början och upphörande, ansökan och betalning av förmåner, sökande av ändring samt uppgifter relaterade till verksamheten enligt sjukförsäkringslagen bestäms på grundval av bestämmelserna i sjukförsäkringslagen och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

12 §
Kassan har rätt att få de medel som behövs från Folkpensionsanstaltens sjukförsäkringsfond för att betala förmånerna enligt sjukförsäkringslagen samt ersättning för kassans förvaltningskostnader enligt sjukförsäkringslagen och statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen (1335/2004).

TILLÄGGSFÖRMÅNER

13 §
Kassan ersätter kostnaderna för nödvändig vård till den försäkrade som på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning måste uppsöka läkare eller annan person med behörig yrkesutbildning för vård. Ersättningen betalas till den del vartill kostnaderna för vården skulle ha uppgått för den försäkrade med undvikande av onödiga kostnader, men utan att äventyra den försäkrades hälsa. Med läkare avses även tandläkare enligt dessa stadgar. Det avdrag som avses i 16 § dras av från ersättningen innan ersättningen betalas ut.

Det går inte att ansöka om ersättning från sjukkassan för kostnader som betalats med Epassi eller andra Tyky-betalningsmedel.

Följande kostnader ersätts:
1 a) läkararvode, dock inte tandläkararvode, som ersätts enligt punkt 8, inte heller annan läkares arvode relaterad till tandvård. Läkararvodet för en operation som utförts på en privat läkarstation eller därmed jämförbart ingrepp ersätts inte, inte heller avgiften eller ingreppet i samband med främjande av graviditet; och
b) den avgift som tas ut vid hälsovårdscentral, som inte härrör från tandvård, för en tjänst som utförts av en läkare inom den öppna sjukvården, poliklinikavgiften och den avgift som tas ut för dagkirurgi, högst upp till de maximibelopp som anges i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992);
c) anläggningsavgift som tas ut av en privat läkarstation till ett maximalt belopp på 120 euro per ersättningstillfälle. Kontorsavgifter ersätts inte;

2 a) avgift per vårddag vid sjukhus och hälsovårdscentral, dock högst upp till maximibeloppet av den vårddagsavgift som tas ut för korttidsvård på annan än psykiatrisk verksamhetsenhet vid ett centralsjukhus. Ersättning utbetalas för högst 180 dygn per medlem medan försäkringsförhållandet pågår;
b) akutvård av missbrukare av rusmedel på behandlingshem eller akutvårdsstation, dock högst upp till maximibeloppet av den vårddagsavgift som tas ut för korttidsvård på annan än psykiatrisk verksamhetsenhet vid ett centralsjukhus och endast för en vårdperiod per försäkrad, högst 30 dagar;

3 a) läkemedel som ordinerats av läkare, kliniska näringspreparat, motsvarande produkter och baskrämer i de fall då ersättning erhållits även med stöd av sjukförsäkringslagen; Läkemedelskostnader som ingår i initialsjälvrisken ersätts även om de inte har ersatts med stöd av sjukförsäkringslagen.
b) andra läkemedel än de som ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen, om styrelsen i enskilda fall anser det vara skäligt att ge sitt samtycke därtill antingen helt eller delvis;

4 a) laboratorieundersökningar och patologiska undersökningar som ordinerats av läkare samt tillhörande provtagning;

b) radiologiska undersökningar som ordinerats av läkare, dock inte andra ingrepp som utförs i samband med undersökningen;

c) 70 procent av den del som överstiger den lagstadgade ersättningen för en magnetröntgen som ordinerats av läkare;

d) 70 procent för fysioterapi och fysioterapeutisk undersökning som ordinerats av läkare, samt 70 procent av de avgifter som tas ut för massage, naprapat-, osteopat- och kiropraktorbehandling och fotvård som ordinerats av läkare; dock högst 20 behandlingar per år; Den pensionsförsäkrade ersätts med 50 procent enligt samma villkor som nämnts ovan

5 a) resekostnader som kassans försäkrade ådragit sig, som är förenliga med de allmänna anvisningar som kassans styrelse utfärdat och som har varit nödvändiga för erhållande av sjukvård eller för erhållande eller underhåll av hjälpmedel eller utrustning som ordinerats av läkare, med det billigaste färdmedlet, såvida inget annat färdsätt bör anses nödvändigt med anledning av sjukdomens art eller trafikförhållandena;
b) resekostnader som uppstått i samband med att läkare eller annan i 14 § 1 mom. avsedd person med behörig yrkesutbildning besökt patienten; samt
c) nödvändiga inkvarteringskostnader som är förenliga med de allmänna anvisningar som kassans styrelse har utfärdat, om den försäkrade i kassan under en ersättningsbar resa har varit tvungen att övernatta i en inkvarteringsrörelse eller på ett inkvarteringsställe som en undersöknings- eller vårdanstalt har ordnat för sina patienter;

6 a) kostnader för anskaffning av förband, hjälpmedel och proteser som ordinerats av läkare till ett maximibelopp av 170 euro per ersättningstillfälle, om det inte är möjligt att få dem antingen permanent eller tillfälligt gratis, och med begränsning av kassans ansvar till högst ett belopp, där man har beaktat ersättning eller rabatt som erhållits från annat håll; samt
b) kostnader för anskaffning av vårdredskap, apparater och mätare som ordinerats av läkare antingen helt eller delvis, om styrelsen anser det vara skäligt att ge sitt samtycke därtill i ett enskilt fall;

7 a) för den som varit med i kassan i minst ett år ersätts priset på glasögon och kontaktlinser som ordinerats av läkare eller optiker upp till ett maximibelopp om 450 euro per ersättningstillfälle, tidigast vartannat år. En förutsättning för ersättningen är att glasögonlinserna är optiskt slipade för att korrigera synen; samt

b) för den som varit med i kassan i minst ett år ersätts laseroperationer av ögonen upp till ett maximibelopp om 900 euro per ersättningstillfälle under förutsättning att den försäkrades glasögon inte ersätts under fem år efter operationen. För en försäkrad pensionär är ersättningen 225 euro för glasögon och 450 euro för en laseroperation, i övrigt gäller samma villkor som ovan.

8 a) för den som varit med i kassan i minst ett år ersätts annat arvode eller annan avgift för behandlingsarbete som utförts av tandläkare, specialtandtekniker och munhygienist än de som nämns i punkt 1. Som behandlingsarbete anses även undersökning av tänder och annat tandtekniskt arbete än det som hör till tillverkning av tandproteser upp till ett maximibelopp av 450 euro, tidigast vartannat år. För en försäkrad pensionär är ersättningen 225 euro, i övrigt gäller samma villkor som ovan.

b) för den som varit med i kassan i minst fem år ersätts tandproteser som tillverkats av tandläkare eller specialtandtekniker eller reparation av dessa tandproteser upp till ett maximibelopp av högst 550 euro och tidigast vart femte år; samt
c) tandläkararvode, om det är fråga om en behandling som är nödvändig för att bota en annan sjukdom än en tandsjukdom.

De förmåner som nämns i punkterna 1–8 ovan ersätts för försäkrade pensionärer i övrigt enligt samma villkor som för anställda, förutom följande kostnader som inte ersätts:

1 a) läkararvode (gäller dock inte tandläkararvode som ersätts med stöd av punkt 8), läkararvode som tas ut för operation eller därmed jämförbart ingrepp, såvida inte styrelsen i enskilda fall anser det vara skäligt att ge sitt samtycke till att ersätta arvodet antingen helt eller delvis;

4 a) laboratorieundersökningar och patologiska undersökningar som ordinerats av läkare samt tillhörande provtagning, såvida inte styrelsen i enskilda fall anser det vara skäligt att ge sitt samtycke till att ersätta kostnaderna antingen helt eller delvis;
b) radiologiska undersökningar som ordinerats av läkare och andra ingrepp som utförs i samband med undersökningen, såvida inte styrelsen i enskilda fall anser det vara skäligt att ge sitt samtycke till att ersätta kostnaderna antingen helt eller delvis;

Försäkrade som får både lön och pension samtidigt likställs med de som är anställda i frågor som gäller tilläggsförmåner.

14 §
En förutsättning för utbetalning av ersättning enligt dessa stadgar är att undersökningen har utförts eller behandlingen har getts av en läkare eller annan person med behörig yrkesutbildning som är upptagen i centralregistret över yrkesutbildad hälsovårdspersonal som administreras av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) eller att den undersökning eller behandling som utförts inom den privata hälso- och sjukvården har skett vid en sådan verksamhetsenhet som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990). Med nödvändig vård och undersökning avses sjukvård som är förenlig med medicinskt vedertagen, allmänt accepterad god vårdpraxis.

Läkarordination bör skaffas före händelsen som berättigar till ersättning. På basis av ordinationen föreligger rätt till ersättning i ett års tid från att ordinationen getts. Med en ordination ersätts högst 15 undersöknings- eller behandlingstillfällen, om undersökningen har utförts eller behandlingen har getts inom ett år från det att ordinationen gjordes. Läkemedel, kliniska näringspreparat och baskrämer ersätts per gång till en mängd som motsvarar högst tre månaders behandlingstid.
Kostnaderna för vård som ges utomlands ersätts upp till det högsta belopp som skulle ha behövt betalas om vården hade getts i Finland. Kostnader för resor utomlands ersätts inte.

15 §
När den försäkrade dött utgår ett begravningsbidrag på 1 010 euro.
Begravningsbidraget utbetalas till maken, om den försäkrade var gift vid sin död, i annat fall till den försäkrades barn, eller om det inte finns några, till den försäkrades föräldrar, eller om ingen av dem lever, till dödsboet. När det finns skäl att anta att den som har rätt till bidraget inte kommer att ta hand om begravningen, kan styrelsen bestämma att högst de faktiska begravningskostnaderna först ska betalas till den som har skött om begravningen.
Bestämmelsen om äktenskap och maken ovan tillämpas även på det registrerade partnerskap som avses i lagen om registrerat partnerskap (950/2001) och parterna i partnerskapet.

16 §
En ersättning enligt sjukförsäkringslagen (eller annan lag) dras av från den tilläggsförmånsersättning som definieras i 13 § ovan innan den betalas ut. Om den som är försäkrad i kassan har rätt att få ersättning även med stöd av annan finsk lag än sjukförsäkringslagen eller med en frivillig olycksfallsförsäkring för fritiden som bekostats av arbetsgivaren, ska ersättning utbetalas åt honom eller henne endast till den del som den överstiger den ersättning som erläggs med stöd av annan lag eller försäkring. Detsamma gäller om den försäkrade har rätt att få ersättning enligt lagstiftningen i annat land än Finland, då kan den aktuella ersättningen enligt styrelsens bedömning beaktas helt eller delvis när kassans ersättning fastställs.

17 §
Kassans ansvar för tilläggsförmåner börjar då försäkringsförhållandet inleds och upphör när försäkringsförhållandet upphör. Kassan ersätter endast kostnader som uppkommit under försäkringsförhållandet. Ersättning för sjukvård upphör dock först när den maximala ersättningstiden som nämns i 13 § 2 mom. a har löpt ut.

BEGRÄNSNING AV TILLÄGGSFÖRMÅNER
18 §
Om den försäkrade insjuknar när han eller hon är borta från arbetet på grund av arbetsinställelse eller permittering som beror på arbetsbrist eller av någon annan anledning än sjukdom eller förlossning och han eller hon inte får lön för denna period, utbetalas inga tilläggsförmåner till personen enligt 13 § i dessa stadgar för den aktuella tiden. Oavsett när sjukdomen började utbetalas inte de förmåner som avses ovan under den betalningsfria tid som avses i 7 § 2 mom.
I de situationer som avses ovan kan dock ersättning enligt 13 § betalas ur kassans dispositionsfond enligt styrelsens bedömning.

19 §
Om den försäkrade i ett försäkringsfall uppsåtligen har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter till kassan, som är av betydelse för att erhålla tilläggsförmånen eller påverkar förmånens storlek, kan förmånen förvägras honom eller henne eller beloppet minskas i enlighet med vad som är skäligt med beaktande av rådande förhållanden.

20 §
I fråga om tilläggsförmåner är kassan fri från ansvar gentemot en försäkrad eller annan förmånstagare som avsiktligen har orsakat ett försäkringsfall.
Om den försäkrade eller annan förmånstagare har orsakat ett försäkringsfall genom grov vårdslöshet, kan personen i fråga förvägras den förmån som tillkommer honom eller henne eller få en nedsatt förmån eller så kan utbetalningen av en redan beviljad förmån avbrytas, beroende på vad som är skäligt med beaktande av rådande förhållanden.
Detsamma gäller om den försäkrade avsiktligt förhindrat sitt tillfrisknande eller utan godtagbart skäl vägrat genomgå en undersökning eller behandling som har föreskrivits av en av kassan förordnad läkare, med undantag av ett ingrepp som medför allvarlig fara för hälsan. Innan förmånen förvägras eller nedsätts eller utbetalningen av en redan beviljad förmån avbryts ska den försäkrade eller annan förmånstagare höras och den försäkrades eller annan förmånstagares förfarande i ärendet och den utbetalda förmånens belopp ska beaktas.

21 §
Styrelsen har rätt att i sina allmänna anvisningar bestämma vilken läkare eller vilken i 14 § 1 mom. avsedd person med behörig yrkesutbildning eller vilken sjukvårds- eller undersökningsanstalt eller vilket apotek som ska anlitas, när det är fråga om vård för vilken ersättning utbetalas i form av en tilläggsförmån med stöd av dessa stadgar.
En i kassan försäkrad person är skyldig att på uppmaning av kassans styrelse och på kassans bekostnad besöka en av styrelsen förordnad läkare eller en sjukvårds- eller undersökningsanstalt för undersökning för att utreda ersättningsärendet.
Om den försäkrade inte följer den uppmaning som kassans styrelse gett med stöd av 1 eller 2 mom. kan ersättningen helt eller delvis förvägras honom eller henne.

ANSÖKAN OM OCH UTBETALNING AV TILLÄGGSFÖRMÅNER 
22 §
Ansökan om tilläggsförmån i enlighet med dessa stadgar ska göras skriftligen. Till ansökan bifogas nödvändiga utredningar.
Förmånen ska sökas inom sex månader efter att avgiften som man söker ersättning för har betalats. Begravningsbidrag ska sökas inom ett år från det att rätten till bidraget har uppstått. Trots försening kan förmånen ändå beviljas antingen helt eller delvis, om det anses oskäligt att bidraget inte utbetalas.
Förmånsansökningar ska behandlas som brådskande. Vid dröjsmål med utbetalningen av en förmån tillämpas 6 kap. 8 § i lagen om försäkringskassor.    


23 §
Ersättning enligt 13 § i dessa stadgar får utan hinder av 16 § utbetalas till sitt fulla belopp, om mottagandet av annan ersättning som avses i sistnämnda paragraf försenas av en orsak som är oberoende av den försäkrade i kassan, och om den försäkrade förbinder sig att återbetala det ersättningsbelopp som han eller hon har erhållit med stöd av annan lag än sjukförsäkringslagen eller försäkringen till kassan den del som motsvarar den av kassan utbetalda ersättningen.

24 §
Om en i kassan försäkrad person eller annan förmånstagare har fått en tilläggsförmån enligt dessa stadgar till ett högre belopp än vad han eller hon haft rätt till, ska den felaktigt utbetalda förmånen återkrävas. Det är möjligt att delvis eller helt avstå från att återkräva en felaktigt utbetald tilläggsförmån, om detta anses rimligt och om utbetalningen av förmånen inte kan anses ha berott på den försäkrades eller förmånstagarens eller dennes ombuds svikliga förfarande eller om det belopp som ska återkrävas är litet.
En felaktigt utbetald förmån får återkrävas även genom att den kvitteras mot tilläggsförmåner som ska betalas ut i framtiden.

SÖKANDE AV ÄNDRING I BESLUT OM TILLÄGGSFÖRMÅN
25 §
Den som är missnöjd med kassans beslut om tilläggsförmåner kan begära en rekommendation om avgörande i ärendet av Försäkrings- och finansrådgivningen. Begäran om rekommendation om avgörande ska lämnas till den egna kassan eller till Försäkrings- och finansrådgivningen inom 30 dagar efter det att den försäkrade har fått kännedom om beslutet.

Den försäkrade anses ha fått kännedom om beslutet den sjunde dagen från det att beslutet postades. Den som är missnöjd med beslutet om tilläggsförmåner kan även föra ärendet till domstol för avgörande. Talan ska väckas inom tre år från det att den som är missnöjd med förmånsbeslutet skriftligen fick kännedom om kassans beslut och treårstidsfristen. Domstol är den allmänna underrätten på kassans hemort, dvs. Österbottens tingsrätt. Talan kan även utredas i den tingsrätt i vars domkrets målsäganden har sin hemort eller stadigvarande bostad.

FONDER FÖR EGET KAPITAL  
26 §
Kassan har en reservfond och en dispositionsfond.
Till reservfonden ska årligen avsättas minst 20 procent av det överskott som bokslutet visar efter att det underskott för de föregående räkenskapsperioderna som balansräkningen visar har dragits av från överskottet. När reservfonden är minst lika stor som de genomsnittliga försäkringspremieintäkterna under räkenskapsperioden är avsättningen till reservfonden inte längre obligatorisk.
Reservfonden får enligt kassamötets beslut minskas endast för att täcka underskott som framgår av den godkända balansräkningen.
Utan hinder av vad som sägs i 4 mom. kan Finansinspektionen på ansökan ge kassan tillstånd att av särskilda skäl minska reservfondens belopp, dock i allmänhet inte så att den underskrider reservfondens fulla belopp.

27 §
Den del av överskottet som inte har överförts till reservfonden ska överföras till dispositionsfonden.
Dispositionsfonden får användas:
i första hand för att täcka underskott som bokslutet visar;
enligt styrelsens bedömning för att höja de förmåner som anges i 13–15 § i enlighet med den av styrelsen godkända planen för högst ett år i sänder; samt
för det ändamål som nämns i 18 § 2 mom.
Om dispositionsfonden har blivit så stor att den utgör mer än 30 procent av hela reservfondens belopp, ska kassan vidta åtgärder antingen för att utöka de tilläggsförmåner som avses i dessa stadgar eller sänka avgifterna.

ANSVARSSKULD
28 §
Kassans ansvarsskuld utgörs av ett ersättningsansvar som motsvarar obetalda ersättningsbelopp och andra belopp som ska betalas med anledning av inträffade försäkringsfall. Ersättningsansvaret uträknas på bokslutet i enlighet med de beräkningsgrunder som Finansinspektionen har fastställt.


BOKSLUT

29 §
Kassans räkenskapsperiod är ett kalenderår.
För varje räkenskapsperiod ska ett bokslut upprättas som överensstämmer med social- och hälsovårdsministeriets förordning (1196/2021) och Finansinspektionens bestämmelser och omfattar en resultaträkning och en balansräkning inklusive noter. En verksamhetsberättelse ska bifogas bokslutet. Bokslutet och verksamhetsberättelsen ska lämnas till revisorerna för granskning minst en månad före det ordinarie kassamötet.

30 §
Om medlen i dispositionsfonden inte räcker till för att täcka kassans underskott, används medlen i reservfonden för detta ändamål.
Kassan har inte den skyldighet att betala tillskottsavgift som avses i 4 kap. 12 § i lagen om försäkringskassor.

REVISION

31 §
Kassan har en revisor som är vald för ett kalenderår åt gången. En fysisk person eller en godkänd revisionssammanslutning kan väljas till revisor. En revisorssuppleant ska väljas för fysiska personer som väljs till revisorer. En revisorssuppleant väljs inte för en revisionssammanslutning som har valts till revisor. Revisorn och dennes revisorssuppleant ska vara en sådan revisor som avses i revisionslagen (1141/2015).

KASSAMÖTET
32 §
Den högsta beslutanderätten i kassans angelägenheter tillkommer kassamötet där varje försäkrad i kassan har rätt att delta och använda sin yttranderätt.
Kassamötet ska hållas på kassans hemort. Om styrelsen så beslutar går det att delta i mötet även med hjälp av datakommunikationsanslutning eller annat tekniskt hjälpmedel.  

33 §
Varje försäkrad har en röst på kassamötet. Den försäkrade utövar sin rätt vid kassamötet antingen personligen eller genom ombud. Ombudet har rätt att företräda högst en försäkrad.
Ombudet som använder den försäkrades rösträtt ska uppvisa en daterad och specificerad fullmakt.

34 §
Kassan har ett ordinarie kassamöte varje år. Det ordinarie kassamötet hålls årligen senast i april.
Vid det ordinarie kassamötet:
1) framläggs bokslutet och revisionsberättelsen;
2) fattas beslut om att bekräfta bokslutet;
3) fattas beslut om användning av överskott eller täckande av underskott;
4) fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören;
5) fattas beslut om andra åtgärder som föregående års verksamhet och bokslut kan ge anledning till;  
6) bestäms styrelseordförandens och övriga medlemmars samt revisorernas arvoden;
7) förrättas val av nya medlemmar och suppleanter för att ersätta avgående styrelseledamöter och suppleanter;
8) förrättas val av revisorer och revisorssuppleanter; samt
9) behandlas andra ärenden som eventuellt nämnts i möteskallelsen.
35 §
Ett extra kassamöte ska hållas när styrelsen finner det nödvändigt.
Ett extra kassamöte ska även hållas om de röstberättigade på kassamötet som har minst en tiondedel av det totala antalet röster av de röstberättigade eller Finansinspektionen eller kassans revisor skriftligen kräver detta för behandling av ett anmält ärende.
Möteskallelse ska utfärdas inom 14 dagar efter att det krav som avses ovan i 2 mom. framförts.

36 §
Kallelse till kassamöte ska utfärdas tidigast fyra veckor och senast en vecka före mötet. Om beslutsfattandet i ett ärende som ska behandlas vid ett kassamöte skjuts upp till ett ajournerat möte, ska en särskild kallelse utfärdas till detta, om mötet hålls senare än fyra veckor senare.
Möteskallelsen och kassans övriga meddelanden delges med en annons som ska publiceras i minst en tidning eller annan tidskrift som läses av de försäkrade enligt beslut av kassamötet. Möteskallelsen publiceras även på kassans webbplats.

37 §
I kallelsen till kassamötet ska nämnas tid och plats för mötet samt de ärenden som ska behandlas på mötet. Om en ändring av reglerna ska behandlas på ett kassamöte, ska ändringens huvudsakliga innehåll nämnas i möteskallelsen. Handlingarna ska även vara synliga vid kassamötet.
Om bokslutet ska behandlas på ett kassamöte, ska bokslutshandlingarna eller kopior av dem vara tillgängliga för de röstberättigade på kassans kontor i minst en vecka före mötet. Samma förfarande ska följas om ett ärende som gäller ändring av stadgarna ska behandlas på kassamötet. I möteskallelsen ska uppges att handlingarna finns till påseende.

38 §
Vid kassamötet förs ordet av en person som mötet utsett till uppgiften.
Som kassamötets beslut gäller – om inte annat följer av lag eller dessa stadgar – den åsikt som fått understöd av mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den åsikt som ordföranden stödjer. Vid personval anses den som får flest röster vara vald. Faller rösterna lika, avgörs valet genom lottning.
Ett beslut som gäller en ändring av kassans stadgar är endast giltigt om de röstberättigade som har minst två tredjedelar av det vid mötet företrädda röstetalet har understött det. Samma krav gäller om kassan ska försättas i likvidation och om den ska upplösas i annat fall än vad som krävs enligt lag samt vid godkännande av avtal om fusionering av kassan.

39 §
Beslut som gäller ett ärende som har behandlats utan iakttagande av procedurbestämmelserna i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor eller bestämmelserna om möteskallelse i dessa stadgar får fattas endast om de försäkrade som berörs av försummelsen ger sitt samtycke. Om ett ärende ska behandlas vid kassamötet enligt lagen eller enligt dessa stadgar, får kassamötet fatta beslut i ärendet även om det inte har nämnts i möteskallelsen. Kassamötet kan även alltid besluta om att kalla till ett extra kassamöte för att behandla ett visst ärende.
Den försäkrade har rätt att få ett önskat ärende upptaget till behandling vid ett kassamöte, om han eller hon skriftligen begär det av kassans styrelse i så god tid att ärendet kan tas upp i möteskallelsen.

40 §
Vid kassamötet förs protokoll, i vilket de närvarande röstberättigade och deras röstetal, de vid mötet fattade besluten samt röstningsresultatet, om omröstning har skett, ska antecknas. Protokollet ska justeras och undertecknas av ordföranden och minst en röstberättigad medlem som mötet har valt till uppgiften. Protokollen ska numreras löpande och förvaras på ett betryggande sätt. Protokollet ska senast två veckor efter mötet hållas tillgängligt för de försäkrade på kassans kontor eller på något annat sätt. De försäkrade har rätt att få en kopia av protokollet och dess bilagor.

STYRELSEN
41 §
I kassans styrelse ingår åtta ordinarie medlemmar som alla bör ha en personlig suppleant.
Styrelsen väljs av kassamötet.
Mandatperioden för en styrelsemedlem är två år och fyra ordinarie medlemmar och deras suppleanter avgår från styrelsen varje år. Till en medlem eller suppleant som deltar i styrelsemöte betalas ett mötesarvode, vars storlek bestäms av kassamötet.

42 §
Styrelsen företräder kassan samt sköter kassans förvaltning och ser till att kassans verksamhet ordnas på ett ändamålsenligt sätt.
På styrelsen ankommer särskilt att:
välja och avsätta en verkställande direktör, kassans tjänstemän och en sakkunnigläkare samt fastställa villkoren för deras tjänsteutövning;
ge kassans verkställande direktör nödvändiga anvisningar och föreskrifter för att sköta kassans löpande förvaltning och annan verksamhet;
ansvara för att övervakningen av kassans bokföring och förvaltningen av kassans medel är ändamålsenligt ordnade;
besluta om placering av kassans medel och om upptagande av lån som nämns i 47 §;
besluta om beviljande av förmåner, såvida styrelsen inte har gett bestämmanderätten åt verkställande direktören eller kassans tjänstemän;
sammankalla kassamötet och bereda de ärenden som ska behandlas på mötet samt lägga fram förslag till mötet i verksamhetsberättelsen på åtgärder som bör vidtas med anledning av det underskott eller överskott som bokslutet visar; samt
ge rätt att teckna kassans namn i enlighet med 46 §.

43 §
Styrelsen väljer årligen inom sig en ordförande och en vice ordförande. Verkställande direktören eller försäkringsmatematikern kan inte fungera som styrelsens ordförande.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, i dennes frånvaro, av vice ordföranden.  Ordföranden ska kalla till styrelsemöte om någon styrelsemedlem så kräver. 
Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst fyra andra styrelsemedlemmar är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den åsikt som fått understöd av mer än hälften av de närvarande eller, om rösterna faller lika, den åsikt som ordföranden stödjer.
En styrelsemedlem eller verkställande direktören får inte delta i behandlingen av ett sådant ärende som rör förhållandet mellan honom eller henne och kassan eller i övrigt hans eller hennes privata intressen.

44 §
Vid styrelsens sammanträde ska det föras protokoll som undertecknas av sammanträdets ordförande och protokollföraren. Protokollet ska justeras av minst en medlem som styrelsen utsett särskilt för varje möte. Varje styrelseledamot och kassadirektören har rätt att få sin avvikande mening antecknad i protokollet. Protokollen ska numreras löpande och förvaras på ett betryggande sätt.
Följande bör antecknas i protokollet:
sammanträdesdatum, när sammanträdet börjat och slutat samt sammanträdesplats;
styrelseledamöter och andra närvarande vid mötet;
ärenden som behandlats på mötet, fattade beslut och verkställda omröstningar samt avvikande åsikter; samt jäv och övriga omständigheter som ansetts nödvändiga.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
45 §
Verkställande direktörens uppgift är att sköta kassans löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören ska se till att kassans bokföring är lagenlig och att reservfonden är ordnad på ett tillförlitligt sätt. Verkställande direktören har rätt att företräda kassan i sådant ärende som enligt 4 kap. 13 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor ingår i hans eller hennes uppgifter.

NAMNTECKNINGSRÄTT
46 §
Kassans namn tecknas av styrelseledamot, verkställande direktören eller tjänsteman vid kassan som styrelsen befullmäktigat, alltid två tillsammans.

INVESTERING AV TILLGÅNGAR OCH LÅNESKÖTSEL
47 §
Kassans tillgångar ska investeras på ett inkomstbringande och betryggande sätt och så att likviditeten säkerställs. Kassans tillgångar får inte användas för ändamål som är främmande för kassans verksamhet. Kassan ska dimensionera sin verksamhet så att den kan bedrivas utan upplåning. Kassan får tillfälligt ta kortfristiga lån för att upprätthålla likviditeten. En kassa får inte ställa borgen.

ÄNDRING AV ARBETSGIVARENS SKYLDIGHETER
48 §
Om arbetsgivaren vill ändra på de skyldigheter som berör arbetsgivaren i dessa stadgar, ska kassan underrättas skriftligen om detta minst sex månader innan ändringen träder i kraft.
Efter att kassan har mottagit det meddelande som avses i mom. 1, ska kassan utan dröjsmål skrida till åtgärder för att genomföra nödvändiga stadgeändringar.

FUSION OCH DELNING
49 §
Kassan kan inte fusioneras eller delas på det sätt som stadgas i 7 kap. i lagen om försäkringskassor.

LAGSTADGAD LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING
50 §
Kassan ska försättas i lagstadgad likvidation och upplösas och de åtgärder som krävs ska vidtas på det sätt som stadgas i 9 kap. i lagen om försäkringskassor:
om antalet försäkrade i kassan vid utgången av de två senaste kalenderåren inte har uppgått till det minsta antal som anges i dessa stadgar och det inte kan anses sannolikt att antalet inom de närmaste fyra månaderna kommer att stiga till detta antal;
om kassans bokslut visar underskott och om underskottet inte har täckts under de två följande räkenskapsperioderna; samt
om kassan inte uppfyller de krav på grunderna för beräkning av ansvarsskulden eller på täckning av ansvarsskulden och på separat täckning;
om stadgarna särskilt föreskriver det;
om Finansinspektionen har förordnat om upplösning av kassan.

51 §
När kassan upplöses ska de återstående tillgångarna skiftas mellan dem som var medlemmar i kassan när likvidationen påbörjades. Tillgångarna skiftas i proportion till deras medlemsavgifter för de 60 månader som föregick likvidationen. Om det belopp som ska skiftas är obetydligt, kan kassamötet med två tredjedelars majoritet besluta att tillgångarna ska användas för något annat ändamål som motsvarar kassans verksamhet eller för ett allmännyttigt ändamål. Ärendet avgörs genom beslut med enkel majoritet.