Kassa korvaa tarpeellisesta hoidosta johtuvia kustannuksia kassan vakuutetulle, jonka sairauden, raskauden tai synnytyksen johdosta on turvauduttava lääkärin tai muun asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön hoitoon.

E-passilla tai muilla tyky-maksuvälineillä maksetuista kustannuksista ei voi hakea sairauskassalta korvausta.

Jos olet epävarma, tarkista korvattavuus kassan toimistosta.


Korvattavat kustannukset:

 • Lääkärinpalkkio 100% 
  • ei kuitenkaan hammaslääkärin palkkiota, eikä yksityispuolen leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä perittyä palkkiota.
 • Lääkärin määräämät lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet, niitä vastaavat tuotteet ja perusvoiteet 100% (Kela-korvattavat)
  • Myös alkuomavastuuseen sisältyvät lääkekustannukset korvataan, vaikka niistä ei ole saatu korvausta sairausvakuutuslain nojalla.             
 • Lääkärin määräämät tutkimukset:
  • Laboratorio- ja patologia 100%
  • Radiologiset tutkimukset 100%
  • Magneettitutkimus            70%
 • Sairaalamaksut 100%
  • Poliklinikka-, päiväkirurgia- ja hoitopäivämaksut (max 180 vrk/vakuutettu)
 • Terveyskeskusmaksut 100%
  • Vuosi-, käynti- ja hoitopäivämaksut
 • Fysioterapia, hieronta, naprapatia-, osteopatia-, kiropraktiikka- sekä jalkaterapeutin antama jalkahoito 70%   (lääkärin lähete)
  • 20 hoitokertaa/kalenterivuosi
  • Eläkejäsenelle korvaus 50% molemmissa hoidoissa.
 • Psykoterapia 100%    (Kelan korvaama)
  • Kelan korvaamien psykoterapian käyntikertojen omavastuu
 • Matkakustannukset 100%    (Kelan mukaan)
  • lähin hoitopaikka halvinta kulkuneuvoa käyttäen. Matkakustannukset erityiskulkuneuvoa käyttäen korvataan, mikäli se sairauden laadun tai liikenneolosuhteiden vuoksi on välttämätöntä. Erityiskulkuneuvon tarve on esitettävä lääkärin tai sairaalan antamalla todistuksella. Katso: tilaa-kelan-korvaama-taksimatka-aina-alueellisesta-tilausnumerosta
 • Majoituskustannukset 100%    (Kela-korvaus)
  •  korvataan ainoastaan sairausvakuutuslain mukainen yöpymisraha, mikäli vakuutettu on korvattavan matkan aikana joutunut yöpymään majoitusliikkeessä taikka tutkimus- ja hoitolaitoksen potilaita varten järjestetyssä majoituspaikassa.
 • Laitosmaksut max 120 euroa/korvauskerta (yksityiset lääkäriasemat)
  • Toimistomaksuja EI korvata.
 • Apuvälineet max 170 euroa/korvauskerta
  • Lääkärin määräämät sidokset, tukitarvikkeet ja tekojäsenet 
 • Vakuutetun hautausavustus omaisille/kuolinpesälle 1010 euroa

Vuoden vakuutussuhteen jälkeen:

 • Hampaidenhoidosta syntyneitä kustannuksia 450 euroa kahden vuoden välein.  
  • Vakuutettu maksaa saamansa hoidon kokonaisuudessaan, jonka jälkeen hän hakee korvausta sairauskassasta.
  • Eläkejäsenelle korvaus on 225 euroa kahden vuoden välein.
 • Silmälasit tai piilolinssit 450 euroa kahden vuoden välein. Silmien laserleikkauksesta 900 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti sillä edellytyksellä, että silmälaseja ei vakuutetulle korvata viiteen seuraavaan vuoteen leikkauksesta. 
  • Vakuutettu maksaa saamansa silmälasit, piilolinssit tai suoritetun näönkorjausleikkauksen kokonaisuudessaan, jonka jälkeen hän hakee korvausta sairauskassasta.
  • Eläkeläisille korvaus on 225 euroa kahden vuoden välein tai 450 euroa silmien leikkaukseen samoin edellytyksin kuin muille vakuutetuille.
 • Optikon näöntarkastus 100%

Viiden vuoden vakuutussuhteen jälkeen:

 • hammasproteesista tai niiden korjauksesta syntyneistä kustannuksista 550 euroa viiden vuoden välein.
  • Vakuutettu maksaa saamansa hammasproteesin kokonaisuudessaan, jonka jälkeen hän hakee korvausta sairauskassasta.

Eläkeläisille ei korvata yksityislääkäriasemien kustannuksia, ellei kassan hallitus yksittäistapauksessa katso kohtuulliseksi suostua kustannusten korvaukseen joko kokonaan tai osaksi.

Sekä palkkaa että eläkettä samanaikaisesti saavat vakuutetut rinnastetaan lisäetuusasioissa työsuhteessa oleviin.


Kassa voi korvata myös muita lääkekuluja joko kokonaan tai osaksi, mikäli hallitus yksittäistapauksessa katsoo kohtuulliseksi suostua.


Sääntöjen mukaan korvattavan tutkimuksen suorittajan tai hoidon antajan on oltava ammattikoulutuksen saanut, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkitty henkilö, taikka tutkimus on suoritettava tai hoito annettava sairausvakuutuslain 3 luvun 3§:n 1 momentissa tarkoitetussa yksityisessä terveydenhuollon toimintayksikössä.