Sjukkassan ersätter

Sjukkassan ersätter kostnader för all nödvändig behandling till kassans medlem som på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning måste tas om hand av en läkare eller annan lämplig kvalificerad person.
Om du är osäker, kontrollera hos sjukkassans kontor vad som är ersättningsgillt.

Sök ersättning för sjukvårdskostnader inom 6 månader från betalningsdagen.

Utgifter som betalats med e-pass eller andra liknande betalningsmedel ersätts inte av sjukkassan.


Sjukkassan ersätter:

Ersättningsgilla kostnader:

 • Läkararvode 100 %, dock inte tandläkararvode eller avgift som tas ut för en operation som utförs på en privat läkarstation eller ett därmed jämförbart ingrepp.
 • Läkemedel som ordinerats av läkare och som ersätts av FPA, kliniska näringspreparat, motsvarande produkter och baskrämer 100 %. Även läkemedelskostnader som ingår i initialsjälvrisken ersätts, även om de inte har ersatts med stöd av sjukförsäkringslagen.
 • Undersökningar som ordinerats av läkare:
  • Laboratorieundersökningar och patologiska undersökningar 100 %
  • Röntgen och ultraljud undersökning 100 %
  • Magnet och andra radiologiska undersökningar 70 %
 • Sjukhusavgifter 100 %
  • Poliklinik-, dagkirurgi- och vårddagsavgifter (max 180 dygn/försäkrad)
 • Hälsovårdscentralens avgifter 100 %
  • Års-, besöks- och vårddagsavgifter
 • Fysioterapi, massage, naprapat-, osteopat- och kiropraktorbehandling samt fotvård som ges av fotterapeut 70 % (med läkarremiss)
  • 20 behandlingar/kalenderår
   För pensionärer är ersättningen 50 % för ovan nämnda behandlingar.
 • Psykoterapi 100 % (ersätts av FPA)
  • Självrisk för psykoterapibesök som ersätts av FPA
 • Resekostnader som ersätts av FPA 100 %
  • till närmaste vårdinrättning med det billigaste färdmedlet. Resekostnader för resor med speciella färdmedel ersätts om det på grund av sjukdomens art eller trafikförhållandena är nödvändigt att använda sig av sådana. Behovet av speciellt färdmedel bör verifieras med intyg från läkare eller sjukhus. Läs mer: beställ-alltid-taxiresor-som-ersätts-av-fpa-via-det-regionala-beställningsnumret
 • Inkvarteringskostnader som ersätts av FPA.
  • endast övernattningspenning enligt sjukförsäkringslagen ersätts, om den försäkrade under en ersättningsbar resa har varit tvungen att övernatta i en inkvarteringsrörelse eller på ett inkvarteringsställe som en undersöknings- eller vårdanstalt har ordnat för sina patienter.
 • Anläggningsavgifter max 200 euro/ersättningstillfälle (privata läkarstationer)
  • Kontorsavgifter ersätts INTE.
 • Hjälpmedel som ordinerats av läkare max 170 euro/ersättningstillfälle
  • förband, stöd och proteser
 • Begravningsbidrag till den försäkrades anhöriga/dödsbo 1 010 euro

Efter att försäkringsförhållandet varat i ett år:

 • Kostnader som uppstått på grund av tandvård 450 euro vartannat år.
  • Den försäkrade betalar först själv för vården i sin helhet och ansöker sedan om ersättning från sjukkassan. För en pensionär är ersättningen 225 euro vartannat år.
 • Glasögon eller kontaktlinser 450 euro vartannat år eller operationer av ögonen upp till ett maximibelopp om 900 (2×450) euro per ersättningstillfälle under förutsättning att glasögon inte ersätts under fem år efter operationen.
  • Den försäkrade betalar först själv för glasögon, kontaktlinser eller en synkorrigerande operation i sin helhet och ansöker sedan om ersättning från sjukkassan.
   För en pensionär är ersättningen 225 euro vartannat år eller 450 euro för ögonoperation enligt samma villkor som övriga försäkrade.
 • Synundersökning hos optiker 100 %

Efter att försäkringsförhållandet varat i fem år:

 • Kostnader för tandproteser eller reparationer av dessa 550 euro vart femte år.

Pensionärer får inte ersättning för kostnader från privata läkarstationer. Styrelsen har gett sitt samtycke till att ersätta ögonläkares, urologs och gynekologs läkararvoden.

Försäkrade som får både lön och pension samtidigt likställs med de som är anställda i frågor som gäller tilläggsförmåner.

Sjukkassan ersätter andra läkemedel än de som ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen, om styrelsen i enskilda fall anser det vara skäligt att ge sitt samtycke därtill antingen helt eller delvis.

Enligt stadgarna ska den som utför en undersökning eller ger behandling som ska ersättas ha genomgått en yrkesutbildning, vara upptagen i centralregistret över yrkesutbildad hälsovårdspersonal som administreras av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) eller så ska undersökningen eller behandlingen ges i en sådan privat verksamhetsenhet som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster som avses i 3 kap. 3 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen.