Sjukkassan ersätter

Home » Sjukkassan ersätter

 

Sjukkassan ersätter kostnaden för all nödvändig behandling till kassans medlem som på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning måste ta hand om en läkare eller annan lämpligt kvalificerad person.
Om du är osäker, kontrollera hos sjukkassans kontor vad som är ersättningsgillt.

 


Sjukkassan ersätter:
• Läkararvoden 100% 
       · dock inte tandläkararvode eller arvode för operation eller därmed                  jämförbar åtgärd.
• Mediciner som ordinerats av läkare i sådana fall då de är ersättningsgilla också enligt sjukförsäkringslagen 100% (Ersättas med Kela)
        · Även medicinkostnader som ingår i initialsjälvrisken ersätts även om             de inte har ersatts med stöd av sjukförsäkringslagen.             
• Undersökningen   (Ersättas med Kela):
      ·  Laboratorio- och patologiska 100%
      ·  Radiologiska undersökningar 100%
      ·  Magnetisk undersökning          70%  (som överskrider Kela-                                ersättningen)
• Sjukhuskostnader 100%
      · Poliklinik-, dagkirurgi- och vårddygnsavgift
• Avgiften på hälsovårdcentralen 100%
       · Års-, besöks- och vårddygnsavgift
• Fysioterapi 70%
        – 20 behandlingar/år
• Massage, naprapat-, osteopat-, kiropraktiker- och fotvård 70%                   (läkarens      ordinari)
       · 20 behandlingar/år
       · Pensionmedlemmar ersättningen 50% med samma villkor som nämns           ovan.
• Psykoterapi 100%    (Ersättas med Kela)
      · Kelan korvaamien psykoterapian käyntikertojen omavastuu
• Resekostnader100%    (enligt Kela)
      · förmånligaste färdmedel till närmaste vårdinrättning. Resekostnader med                             specialfordon ersätts om det på grund av sjukdomens art eller                                                trafikomständigheterna är nödvändigt att använda sig av sådan och är                                  ersättningsgilla enligt sjukförsäkringslagen. Behovet av specialfordon bör verifieras            med intyg från sjukhus eller läkare.  Titta: Så här beställer du taxi
• Inkvarteringskostnader 100%    (enligt Kela)
        · ersätts endast övernattningspenning som omfattas av                                         sjukförsäkringslagen.
• Institutionsavgift max 100 euro/ersättningsgång (vid privat                        läkarstation)
         · Expeditionsavgifter ersätts inte.
• Anskaffningn av förband, hjälpmedel och protese max 170                          euro/ersättningsgång
          – Ordinerats av läkare
• Begravningsbidrag till medlemmens anhöriga 1010 euro      
________________________________________
Efter ett års medlemskap:
• Kostnader för tandvård 450 euro vartannat år.
          · Medlemmen betalar först själv vården i sin helhet och ansöker sedan            om ersättning från sjukkassan.

          · För pensionärsmedlemmen är ersättningen 225 eur vartannat år.

• Kostnader för glasögon, kontaktlinser eller operation för korrigering     450 euro vartannat år.
          · Medlemmen betalar själv sina kostnader och ansöker sedan om                       ersättning från sjukkassan.

          · För pensionärsmedlemmen är ersättningen 225 eur vartannat år.
• Optiker ögonundersökningen 100%
________________________________________
Efter fem års medlemskap:
• Kostnader för tandproteser som skaffats samt reparation av dessa ersätts upp till 550 euro vart femte år.
         · Medlemmen betalar själv tandprotesen i sin helhet och ansöker                      sedan om ersättning från sjukkassan.
________________________________________
För att en undersökning eller vård skall vara ersättningsgill skall enligt stadgarna den som utför undersökningen eller ger vården vara en yrkesutbildad person som finns upptagen i Rättsskyddscentralen för hälsovårdens centralregister över yrkesutbildade. Alternativt skall undersökningen utföras eller vården ges vid en sådan verksamhetsenhet inom den privata hälso- och sjukvården som avses i sjukförsäkringslagens 3 kap. 3 § 1 mom.