Sjukkassan ersätter

Home » Sjukkassan ersätter

Sjukkassan ersätter kostnader för all nödvändig behandling till kassans medlem som på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning måste tas om hand av en läkare eller annan lämplig kvalificerad person.
Om du är osäker, kontrollera hos sjukkassans kontor vad som är ersättningsgillt.

Sök ersättning för sjukvårdskostnader inom 6 månader från betalningsdagen.

Utgifter som betalats med e-pass eller andra liknande betalningsmedel ersätts inte av sjukkassan.

 


Sjukkassan ersätter:
• Läkararvoden 100% 
       · dock inte tandläkararvode eller arvode för operation eller därmed                  jämförbar åtgärd.
• Mediciner som ordinerats av läkare i sådana fall då de är ersättningsgilla också enligt sjukförsäkringslagen 100% (Ersätts med Fpa)
        · Även medicinkostnader som ingår i initialsjälvrisken ersätts även om             de inte har ersatts med stöd av sjukförsäkringslagen.             
• Undersökningar som föreskrivits av en privatläkare:
      ·  Laboratorio- och patologiska 100%
      ·  Radiologiska undersökningar 100%
      ·  Magnetisk undersökning          70% 
• Sjukhuskostnader 100%
      · Poliklinik-, dagkirurgi- och vårddygnsavgift (max 180 dygn/medlem)
• Avgiften på hälsovårdcentralen 100%
       · Års-, besöks- och vårddygnsavgift
• Fysioterapi, massage, naprapat-, osteopat-, kiropraktiker- och fotvård 70% (med remiss)
       · 20 behandlingar/år
       · Till pensionmedlemmar ersätts 50% med samma villkor som nämns           ovan.
• Psykoterapi 100%    (Ersätts med Fpa)
      · Självrisk för psykoterapibesök ersatta av Fpa.
• Resekostnader100%    (enligt Fpa)
      · förmånligaste färdmedel till närmaste vårdinrättning. Resekostnader            med specialfordon ersätts om det på grund av sjukdomens art eller                trafikomständigheterna är nödvändigt att använda sig av sådan och är          ersättningsgilla enligt sjukförsäkringslagen. Behovet av specialfordon bör verifieras med intyg från sjukhus eller läkare.
        Titta: Så här beställer du taxi
• Inkvarteringskostnader 100%    (enligt Fpa)
        · ersätts endast övernattningspenning som omfattas av                                         sjukförsäkringslagen.
• Institutionsavgift max 120 euro/ersättningsgång (vid privat                        läkarstation)
         · Expeditionsavgifter ersätts inte.
• Anskaffning av förband, hjälpmedel och proteser max 170                          euro/ersättningsgång
          – Ordinerats av läkare
• Medlemmens begravningsbidrag till anhöriga 1010 euro      
________________________________________
Efter ett års medlemskap:
• Kostnader för tandvård 450 euro vartannat år.
          · Medlemmen betalar först själv vården i sin helhet och ansöker sedan            om ersättning från sjukkassan.

          · För pensionärsmedlemmen är ersättningen 225 eur vartannat år.

• Kostnader för glasögon eller kontaktlinser 450 euro vartannat år eller operation för korrigering 900 euro (2x 450e som betyder att glasögon penning är i paus på fem år). 
          · Medlemmen betalar själv sina kostnader och ansöker sedan om                       ersättning från sjukkassan.

          · För pensionärsmedlemmen är ersättningen 225 eur vartannat år eller 450 euro för operation.
• Optiker ögonundersökning 100%
________________________________________
Efter fem års medlemskap:
• Kostnader för tandproteser som skaffats samt reparation av dessa ersätts upp till 550 euro vart femte år.
         · Medlemmen betalar själv tandprotesen i sin helhet och ansöker                      sedan om ersättning från sjukkassan.
________________________________________
För att en undersökning eller vård skall vara ersättningsgill skall enligt stadgarna den som utför undersökningen eller ger vården vara en yrkesutbildad person som finns upptagen i Rättsskyddscentralen för hälsovårdens centralregister över yrkesutbildade. Alternativt skall undersökningen utföras eller vården ges vid en sådan verksamhetsenhet inom den privata hälso- och sjukvården som avses i sjukförsäkringslagens 3 kap. 3 § 1 mom.